Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu jej części w celu przeniesienia własności nowo powstałej nieruchomości przez dotychczasowego jej właściciela na rzecz nabywcy. Jest to procedura często stosowana w przypadku dziedziczenia, sprzedaży części gruntu, czy też planowania nowych inwestycji. Podział nieruchomości wymaga przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. W Pin-Geo posiadamy wszelkie kompetencje potrzebne do przeprowadzenia niezbędnych czynności. Korzystając z naszych usług, możesz być pewien, że cały proces przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jakie etapy obejmuje podział nieruchomości (działki)?

Podział działki to proces, który składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych, które pozwolą na precyzyjne określenie granic nieruchomości. Następnie, na podstawie uzyskanych wyników, sporządzana jest dokumentacja geodezyjna, która jest niezbędna do uzyskania decyzji o podziale nieruchomości. Kolejny etap to złożenie wniosku o podział nieruchomości do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne dokumenty, w tym mapa do celów projektowych, która pokazuje planowany podział. Po uzyskaniu decyzji o podziale, przeprowadzane są prace geodezyjne, które mają na celu oznaczenie na terenie nowych granic nieruchomości. Ostatnim etapem jest wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych.

podziały nieruchomości